Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene voorwaarden van Madrassati, het leerplatform om Arabisch online te leren. Deze zijn van toepassing op het online leerplatform van Madrassati en op alles wat via www.madrassati.nl wordt aangeboden. Lees deze voorwaarden aandachtig door en indien u vragen hierover heeft kunt u deze voorafgaande aan uw inschrijving aan ons stellen. Dit geeft u duidelijkheid over wat u kunt verwachten.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die een actieve account heeft van Madrassati en/of die gebonden is aan het afgesloten overeenkomst met Madrassati.
 • Overeenkomst: de overeenkomst die de gebruiker met Madrassati heeft gesloten.
 • Account: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de gebruiker waartoe hij/zij toegang heeft na het inloggen. Dit kan een individueel-, ouder-, docent- of kinderaccount zijn (hierna ook gebruikersaccount of account).
 • Platform: de afgeschermde leeromgeving die Madrassati aan de gebruiker biedt op basis van de tussen Madrassati en gebruiker afgesloten overeenkomst. (hierna ook leerplatform of leeromgeving).
 • Website: één van de websites van Madrassati, waaronder begrepen www.madrassati.nl, applicaties van Madrassati etc..
 • Content: alle informatie die Madrassati plaatst op haar platform of websites, waaronder begrepen de oefeningen, het studiemateriaal, video’s, teksten, rapporten, overzichten etc..
 • Madrassati: product van Hud Hud (ook wel identiteit van de aanbieder). Hud Hud staat Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 58 408 908.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • 2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw overeenkomst met Madrassati.
 • 2.2 Madrassati behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De geldende algemene voorwaarden zijn ten alle tijden raadpleegbaar (en downloadbaar) via de website.
 • 2.3 Telkens wanneer de gebruiker inlogt gaat hij onherroepelijk akkoord met de op dat moment geldende algemene voorwaarden. Anders is het hem/haar niet langer toegestaan om gebruik te maken van het leerplatform en websites van Madrassati.

Artikel 3: Toegang tot de Madrassati

 • 3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Madrassati, moet de gebruiker een geldig abonnement en account hebben van Madrassati.
 • 3.2 U kunt een gebruikersaccount aanmaken, activeren en beheren op de manier zoals beschreven is op de website. U zorgt ervoor dat uw informatie op het leerplatform correct en volledig is.
 • 3.3 U dient uw Inloggegevens geheim te houden. Zodra u weet of vermoedt dat uw Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient u Madrassati daarvan op de hoogte te stellen, onverminderd uw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van uw wachtwoord.
 • 3.4 Het is niet toegestaan om u aan te melden via andermans account;
 • 3.5 Het is niet toegestaan om uzelf toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot het leerplatform op andere wijze dan door het gebruik van uw eigen Inloggegevens;
 • 
3.6 Madrassati behoudt het recht om, zonder voorafgaande bekendmaking de website en/of het leerplatform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien noodzakelijk is (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u.
 • 3.7 Madrassati garandeert niet dat het leerplatform zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn (bijvoorbeeld n.a.v. virussen of fouten/gebreken). Madrassati is jegens u niet aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het onbeschikbaar zijn of uitvallen van het leerplatform.

Artikel 4: Gebruik van Madrassati

 • 4.1 Madrassati is een leerplatform waarop gebruikers kunnen oefenen met de daarop beschikbaar gestelde content.
 • 4.2 De gebruiker kan punten sparen die (in de toekomst) in de webshop van Madrassati ingewisseld kunnen worden.
 • 4.3 De ouder of docent kan (in de toekomst) via de beschikbaar gestelde overzichten en rapportages inzicht verkrijgen in het gebruik van het platform door de gebruikers waarmee een accountkoppeling is gelegd.
 • 4.4 De gebruiker (in geval van een kind de ouder of docent) staat ervoor in dat hij/zij te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden.
 • 4.5 Het gebruik van het platform mag niet:

  • op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;

  • programmatuur bevatten die (onderdelen van) het platform kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken en/of de computersystemen van Madrassati te omzeilen;

  • bestaan uit tools om het platform te doorzoeken dan wel gebruik maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;

  • een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Madrassati;

  • naar de mening van Madrassati een onredelijk beslag op de capaciteit van het platform leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren;

  • naar de mening van Madrassati in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;

  • in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;

  • inbreuk maken op de rechten van Madrassati en/of anderen;

  • op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
  • de belangen en goede naam van Madrassati kunnen schaden.
 • 4.6 Madrassati behoudt het recht om, zonder (vooraf) opgave van redenen of uitleg om de activiteiten van de gebruiker te beperken, buiten gebruik te stellen, accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de toegang tot het platform te beëindigen in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

  • de gebruiker handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;

  • Madrassati van mening is dat handelingen van de gebruiker schade of aansprakelijkheid kunnen toebrengen aan iemand.


Madrassati zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Artikel 5: Betaling

 • 5.1 Om gebruik te kunnen maken van het platform is de gebruiker een vergoeding verschuldigd. Ongeacht of de gebruiker daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van het leerplatform. Tenzij anders overeengekomen, zijn de abonnementsvormen en bijbehorende tarieven vermeld op de Website.
 • 5.2 Betaling vindt plaats op de manier zoals omschreven op de Website en door de gebruiker is gekozen.
 • 5.3 Madrassati behoudt zich het recht voor om betalingen via creditcard of bankrekening te verifiëren.
 • 5.4 In geval van niet-tijdige betaling is Madrassati gerechtigd – na ingebrekestelling – de toegang tot het platform op te schorten of te beperken tot het moment waarop de gebruiker aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Klachten met betrekking tot facturen, het platform of website schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 • 5.5 Madrassati is gerechtigd de vergoeding(en) en gerelateerde prijzen en tarieven aan te passen.
 • 5.6 Kortingscodes kunnen zijn gekoppeld aan een minimumbedrag en kunnen slechts één keer per account worden verzilverd. Meerdere kortingscodes kunnen niet met elkaar gecombineerd worden.

Artikel 6: Garanties

 • 6.1 De gebruiker aanvaardt dat het platform alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Madrassati geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid, integriteit en juistheid van de content en het platform, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Madrassati is dan ook niet verplicht om bepaalde content op verzoek toe te voegen aan de website of platform.
 • 6.2 In het bijzonder garandeert Madrassati niet dat het gebruik van het platform door de gebruiker bepaalde resultaten zal opleveren.
 • 
6.3 De gebruiker erkent en aanvaardt dat Madrassati alleen een leerplatform biedt waarmee geoefend kan worden met de aangeboden leerstof.

Artikel 7: Inwerkingtreding en duur

 • 7.1 De overeenkomst treedt in werking op het moment dat Madrassati de gebruiker de inschrijvingsbevestiging verstuurt.
 • 7.2 Het abonnementsbedrag dient te zijn voldaan alvorens de gebruiker toegang krijgt tot het platform.
 • 7.3 De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. De overeenkomst kan op elk moment worden opgezegd, maar deze tussentijdse opzegging heeft geen invloed op de initiële duur van de overeenkomst en de verplichtingen van de gebruiker onder de overeenkomst. Wanneer de gebruiker het gebruik van het platform tussentijds staakt of de gebruiker het lidmaatschap opzegt is Madrassati niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding terug te betalen.

Artikel 8: Beëindiging

 • 8.1 Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht om van Madrassati gebruik te maken en wordt de toegang tot het platform direct ontzegd. Madrassati verwijdert bij beëindiging de gebruikersaccounts. Madrassati is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst enige informatie uit het platform aan de gebruiker te verstrekken en/of te converteren. De reeds gespaarde punten kunnen alsdan niet meer worden ingewisseld in de webshop van Madrassati.
 • 8.2 Wanneer er meerdere Kinderaccounts zijn gekoppeld aan één Ouderaccount en de Ouder vervolgens het laatste Kinderaccount beëindigt, zodat er geen Kinderaccount meer zijn gekoppeld. dan verwijdert Madrassati ook direct het ouderaccount.

Artikel 9: Tevredenheidsgarantie

 • 9.1 Madrassati hanteert op bepaalde abonnementsvormen de “Niet tevreden, geld terug” tevredenheidsgarantie.

 • 9.2 De tevredenheidsgarantie houdt in dat wanneer u niet tevreden bent met het leerplatform Madrassati, u de overeenkomst binnen 7 dagen na het aangaan van de Overeenkomst kan opzeggen. Madrassati streeft ernaar de door u betaalde vergoeding binnen 30 dagen terug te storten op hetzelfde rekeningnummer dat gebruikt is tijdens bij het registeren van het account.
 • 9.3 De tevredenheidsgarantie geldt alleen voor nieuwe klanten. Onder nieuwe klanten verstaat Madrassati klanten die in de zes (6) maanden voorafgaand aan de inschrijving geen overeenkomst zijn aangegaan met Madrassati.

Artikel 10: Privacy

 • 10.1 De gegevens die de gebruiker tijdens het bestelproces en het gebruik van Madrassati verstrekt worden door Madrassati op een veilige manier verwerkt conform de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11: Bezwaar

 • 11.1 Opmerkingen over Madrassati kunnen per mail kenbaar gemaakt worden aan Madrassati via support@madrassati.nl.

Artikel 12: Auteursrecht en studiemateriaal

 • 12.1 Madrassati behoudt het auteursrecht op het eigen content en leermateriaal, in tekst en vormgeving.
 • 12.2 De content mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, plaatsing op het internet of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madrassati.
 • 12.3 De content van Madrassati mag niet worden gegeven aan andere onderwijsinstellingen of leercentra, of docenten daarvan, ten behoeve van hun onderwijsprogramma’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Madrassati.
Hud Hud. Laatst gewijzigd op 01 december 2020.
error: